Regulamin


  • Postanowienia ogólne

Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi „Ogłoszenia”, na portalu internetowym „Nasza Mława”, zwanym dalej Usługodawcą.
Usługa „Ogłoszenie” to usługa polegająca na umieszczeniu Ogłoszenia Klienta w części portalu „Nasza Mława”, zwanej „Ogłoszenia”.
Klientem w rozumienie regulaminu jest osoba, która wypełniła i wysłała formularz „Dodaj Ogłoszenie”
Wysyłając formularz „Dodaj Ogłoszenie” Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości regulamin.
 
  • Obowiązek przestrzegania prawa

Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Klient korzysta z usługi niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
Dane kontaktowe Klientów usługi „Ogłoszenia” służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 
  • Zamawianie usługi „Ogłoszenia”

Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu „Dodaj ogłoszenie”.
 
  • Treść „Ogłoszeń”

Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:

naruszają prawo,
naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym
mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla portalu „Nasza Mława”.

W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.
 
  • Zasady umieszczania ogłoszeń

Ogłoszenia mogą zamieszczać osoby zarejestrowane i zalogowane w portalu „Nasza Mława”.
Zamieszczenie ogłoszenia dokonuje się zgodnie z następującymi krokami:

wejście do działu „Ogłoszenia”
kliknięcie w link „Dodaj ogłoszenie”,
wypełnienie formularza „Dodaj Ogłoszenie”
zatwierdzenie niniejszego regulaminu
wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza

Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia, logując się na swoje konto na portalu „Nasza Mława”, można je edytować oraz skasować.

 

  • Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Usługodawcę usługi „Ogłoszenia”.
Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi jeżeli:

Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
Klient będzie korzystał z usługi „Ogłoszenia” niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
Klient będzie działał na szkodę innych Klientów, Usługodawcy lub użytkowników internetu.
 
  • Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi „Ogłoszenia” z należytą starannością. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi „Ogłoszenia” związanych z obsługą i konserwacją systemu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:

braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
klęsk żywiołowych,
nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 
  • Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania publikacji „Ogłoszeń” w dowolnym momencie bez podania przyczyny
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Klientów. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu.
Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.naszamlawa.pl.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem