PORTALE INFORMACYJNE naszamlawa.pl naszciechanow.pl

Regulamin

  • Postanowienia ogólne

Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi „Ogłoszenia”, na portalu internetowym „Nasza Mława”, zwanym dalej Usługodawcą.
Usługa „Ogłoszenie” to usługa polegająca na umieszczeniu Ogłoszenia Klienta w części portalu „Nasza Mława”, zwanej „Ogłoszenia”.
Klientem w rozumienie regulaminu jest osoba, która wypełniła i wysłała formularz „Dodaj Ogłoszenie”
Wysyłając formularz „Dodaj Ogłoszenie” Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości regulamin.
 
  • Obowiązek przestrzegania prawa

Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Klient korzysta z usługi niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
Dane kontaktowe Klientów usługi „Ogłoszenia” służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 
  • Zamawianie usługi „Ogłoszenia”

Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu „Dodaj ogłoszenie”.
 
  • Treść „Ogłoszeń”

Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:

naruszają prawo,
naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym
mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla portalu „Nasza Mława”.

W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.
 
  • Zasady umieszczania ogłoszeń

Ogłoszenia mogą zamieszczać osoby zarejestrowane i zalogowane w portalu „Nasza Mława”.
Zamieszczenie ogłoszenia dokonuje się zgodnie z następującymi krokami:

wejście do działu „Ogłoszenia”
kliknięcie w link „Dodaj ogłoszenie”,
wypełnienie formularza „Dodaj Ogłoszenie”
zatwierdzenie niniejszego regulaminu
wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza

Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia, logując się na swoje konto na portalu „Nasza Mława”, można je edytować oraz skasować.

 

  • Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Usługodawcę usługi „Ogłoszenia”.
Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi jeżeli:

Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
Klient będzie korzystał z usługi „Ogłoszenia” niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
Klient będzie działał na szkodę innych Klientów, Usługodawcy lub użytkowników internetu.
 
  • Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi „Ogłoszenia” z należytą starannością. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi „Ogłoszenia” związanych z obsługą i konserwacją systemu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:

braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
klęsk żywiołowych,
nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 
  • Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania publikacji „Ogłoszeń” w dowolnym momencie bez podania przyczyny
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Klientów. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu.
Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.naszamlawa.pl.

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: