Polityka Prywatności i RODO

Załącznik nr 1.
Polityka prywatności i cookies
Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych klientów jest Witold Wilanowski,
NIP:5690008185, REGON: 1302753225.
Z Administratorem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować na różne sposoby:
- pisemnie pod adresem al. Józefa Piłsudskiego 5A, 06-500 Mława,
- za pośrednictwem email [email protected]ława.pl ,
- telefonicznie pod numerem 502-483-483, 23 654-2645,
Informacje Ogólne
Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Serwisu
Nasza Tablica, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.
Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Nasza Tablica. (pełne
dane w Regulaminie) i stosowania cookies w ramach korzystanie z usług serwisu.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka”).
c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu
Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
2. Serwis może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że
poniżej określono inaczej.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
np. w celu dokonania procesu obsługi usługi.
Czym jest RODO i jaki jest jego cel?
RODO, to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony danych osobowych. Nowe przepisy obowiązują od 25 maja
2018 r. Celem RODO jest wprowadzenie lepszej ochrony danych osobowych, dlatego też
chcąc przybliżyć Klientom te kwestie, prezentujemy poniższe informacje.
Czy powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
Nie, nie ma takiej potrzeby. Nasza firma zgodnie z RODO nie musi powoływać Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. Jednakże w celu ułatwienia Ci kontaktu w Twojej sprawie wyznaczyliśmy
osobę, która w razie wątpliwości udzieli Ci niezbędnych informacji. 
Tomasz Szypulski: [email protected] lub pisemnie Al. Józefa Piłsudskiego 5A, 06-500 Mława

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Aby świadczyć usługi serwisu Nasza Tablica, zgodnie z zakresem naszej działalności Administrator
przetwarza dane osobowe klientów, w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.
Poniżej wskazane zostały wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami
prawnymi. Ogólnie ujmując –gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które
przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików
cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji na urządzeniach Użytkowników, o ile
pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie, a także dane osobowe wynikające z konieczności ich
wskazania podczas publikacji ogłoszeń w serwisie NaszaTablica.pl. Twoje dane osobowe są
przetwarzane, aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez Administratora, prowadzić
pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach
Administratora i jego Partnerów, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania
marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać
systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich
Użytkowników. W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może
być zgoda., o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz zarządzać zgodą, w tym ją cofnąć.
Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z korzystaniem z Serwisu jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub
podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również
nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska —
wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
W szczególności w celu:
1. Rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane),
- adres e-mail,
- numer zlecenia,
- ewentualnie adres zamieszkania — jeżeli następuje zwrot pieniędzy,
- ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności
zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy,
że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą
prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe
na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
2. Przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta przetwarzamy takie dane
osobowe, jak:
- adres e-mail,
- numer zlecenia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Serwisu jest informowanie klienta

o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu);
3. Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane
osobowe, jak:
- numer telefonu,
- numer zlecenia
— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) formą kontaktu telefonicznego (nie wymagamy
obowiązkowego podania numeru telefonu). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6
ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody.
4. Przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta przetwarzamy takie dane
osobowe, jak:
- numer telefonu,
- numer zlecenia
— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) otrzymywaniem takich powiadomień (nie wymagamy
obowiązkowego podania numeru telefonu). Przesyłane wiadomości sms nie zawierają żadnych treści
marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
5. Wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy
takie dane osobowe, jak:
- imię i nazwisko,
- firma,
- adres zamieszkania lub adres siedziby,
- numer NIP,
- numer zlecenia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez
Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
6. Przechowywania zapytań przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imię,
- adres e-mail,
- numer zlecenia
— może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z usługi podejmie Pan/Pani po pewnym czasie
od otrzymania wyceny. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych
realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest umożliwienie zawarcia
umowy przez określony czas bez konieczności powtarzania wyceny);
7. Badania satysfakcji z oferowanych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- adres e-mail,
- numer zlecenia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój

prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie opinii klientów na
temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych).;
8. Tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy
zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imię,
- adres e-mail,
ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla
wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec
kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez
Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych
Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest
posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);
9. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
- adres zamieszkania (jeżeli został podany),
- numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
- adres e-mail,
- IP,
- numer zlecenia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych,
które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).
10. Archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
- adres e-mail,
- numer zlecenia.
— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu
prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych,
które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy
tego zażąda);
11. Analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki,
przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- data i godzina odwiedzin strony,
- rodzaj systemu operacyjnego,
- przybliżona lokalizacja,
- rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

- czas spędzony na stronie,
- odwiedzone podstrony,
- podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest poznanie aktywności klientów na
stronie internetowej);
12. Wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe
(cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie).
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową
pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);
13. Administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- adres IP,
- data i czas serwera,
- informacje o przeglądarce internetowej,
- informacje o systemie operacyjnym.
— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze
strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego
automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6
ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki
jest administrowanie stroną internetową);
14. Zamieszczenia przez Pana/Panią komentarza na stronie internetowej pod opublikowanym
artykułem przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imię lub nick,
- numer IP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że
zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych);
15.Zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imię, ewentualnie nazwisko,
- zawód,
- wiek.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że
zamieszczenie opinii jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).
Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta.
Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby
spełnić oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

2. Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail — bez tego nie
jesteśmy w stanie wykonać usługi.
3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych
wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub
adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi,
konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu
telefonicznego.
5. Jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać powiadomienia smsem o komunikatach w panelu klienta,
konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla
zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności
jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis
prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.
Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?
Dane które samodzielnie Klient udostępnia będą widoczne na portalu NaszaTablica.pl dla wszystkich
użytkowników odwiedzających stronę. Nie będą widoczne dane IP, do których wgląd w miarę
ostatecznej konieczności będzie miał jedynie upoważniony pracownik. Odbiorcą danych może być
także firma informatyczna, która będzie ulepszała nasz serwer. Nie martw się, z taką osobą zawrzemy
poufną umowę w której uregulujemy obowiązek zachowania w tajemnicy posiadanych
przez nas danych.
Okres przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy danych osobowych
„w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym
okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Uprawnienia podmiotów danych
Dziękujemy za przeczytanie niniejszej informacji. Jak widzisz chcemy w jak najlepszym stopniu
zabezpieczyć powierzone nam dane osobowe.
Informujemy, że RODO wprowadza szereg uprawnień , a mianowicie prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- przenoszenia danych osobowych.
Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich
realizację w najwyższym możliwym stopniu.
Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych
sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy
uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia

żądania jest konieczna.
Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje prawo do
sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych Osobowych w związku z szczególną sytuacją Klienta.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli
wykażemy, że:
- istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do
interesów, praw i wolności klientów lub
- istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ponadto w każdej chwili Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do
celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania
w tym celu.
Aby skorzystać z tych uprawnień, zapraszamy do kontaktu jak na wstępie.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza
kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden
sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.
Cookies
Serwis na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli
krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu
użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do
innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które
postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
- zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania
użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do
ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
- wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są
wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej
dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi
odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej
i poszczególnych podstronach;
- stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają
ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również
identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania
tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
- utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają
podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać
ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
- tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób
użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej
pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać

stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia
aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również
służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu
użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej
sieci;
- korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel
Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania
z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez
Facebooka.
Każda przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu,
dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.
Kliencie, jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony
internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować
automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu
cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak
w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować
dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania
się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu
z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
Prawo do wniesienia skargi
Kliencie jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,
możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 5 października 2019 r.
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Do góry