Drukuj 

Regulamin

Witamy w internetowym serwisie ogłoszeniowym NASZA TABLICA!
Nasza tablica to serwis darmowych ogłoszeń internetowych.
Za wyjątkiem wskazanym w treści niniejszego Regulaminu, nie pobieramy opłat za zamieszczanie
i przeglądanie ogłoszeń.
Za pośrednictwem Serwisu możesz znaleźć wszystko, czego potrzebujesz.
Zapoznanie się z zasadami korzystania z Serwisu stanowi bezwzględną przesłankę korzystania z usług
oferowanych za jego pośrednictwem.

Zespół Nasza Tablica

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Internetowy serwis ogłoszeniowy NASZA TABLICA działający pod adresem: www.naszatablica.pl ,
prowadzony jest przez Witolda Wilanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
„WILANOWSKI” Witold Wilanowski z siedzibą: al. Piłsudskiego 5a, 06-500 Mława, NIP: 569-000-
81-85, REGON: 130275325, tel. (23) 654 26 45, 502 483 438, www.wilanowski.org , e-mail:
biuro @wilanowski.org (dalej: Usługodawca).
2. Korzystanie z internetowego serwisu ogłoszeniowego NASZA TABLICA możliwe jest pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących,
minimalnych wymagań technicznych:
- Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
- Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, 
- Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, 
- Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; 
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, 
- w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane 
jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
3. Korzystając z NASZA TABLICA, poprzez podaną witrynę internetowa, powiązane aplikacje,
powiadomienia email, API, lub jakiejkolwiek innej udostępnionej przez serwis usługi, zwaną
w dalszej części regulaminu „usługami” – potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz warunki
korzystania z serwisu (dalej Warunki).
4. Niniejsze warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą,
określającą użytkowanie usług. Zapoznania się z zapisami regulaminu bezwzględnie warunkuje
dopuszczalność korzystania z serwisu NASZA TABLICA.
Usługi serwisu skierowane są do osób pełnoletnich, posiadających pełna zdolność do czynności
prawnych. Zgodnie z naszą polityką wewnętrzną nie udostępniamy naszych Usług dla osób poniżej 18
roku życia. Potwierdzasz, że masz powyżej 18 lat i możesz w sposób zgodny z prawem zaakceptować
te Warunki. 
5. W przypadku nie wyrażenia zgody na regulacje objęte REGULAMINEM nie możesz korzystać w usług
serwisu.
6. Niniejsze Warunki sporządzone zostały w oparciu o przepisy prawa właściwego dla siedziby
usługodawcy i stosowane są bez względu na konflikt z lokalnym prawem odpowiednim dla miejsca
zamieszkania | siedziby usługobiorcy.

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z korzystaniem w NASZA TABLICA zostaną poddane:
a. w przypadku klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 z indeksem 1 Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. 2019.1145) - pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo sądu powszechnego,
według przepisów prawa polskiego.
b. W pozostałych przypadkach - pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla właściciela serwisu, chyba
że właściciel serwisu postanowi inaczej.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM, w szczególności w zakresie
odpowiedzialności stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
9. W zakresie obowiązywania niniejszego REGULAMINU usługodawca zastrzega, że nieważność lub
nieskuteczność poszczególnych postanowień nie wpływa na ważność i skuteczność REGULAMINU
w pozostałej części. Regulacje nieskuteczne lub nieważne zostaną zastąpione regulacją gospodarczo
najbliższą celowi niniejszego REGULAMINU i woli stron istniejącej przy przystąpieniu do korzystania
z serwisu NASZA TABLICA. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie również w przypadku
wystąpienia zagadnień nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.
10. W przypadku Klienta korzystającego z usług serwisu podlegającego jurysdykcji innego kraju, jest
on odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich praw mających do niego zastosowanie.
11. Przystępując do korzystania z NASZA TABLICA wyrażasz zgodę na otrzymywanie od serwisu
korespondencji w formie elektronicznej i akceptujesz, ze wszelkie warunki, umowy, powiadomienia
oraz inne formy komunikacji otrzymane od serwisu będą traktowanej jako skutecznie przekazane
Klientowi (analogicznie jak w przypadku formy pisemnej).
12. W przypadku naruszenia | niedotrzymania Warunków Regulaminu poprzez korzystanie z usług
serwisu w sposób nieautoryzowany, Klient może nie otrzymywać żadnych powiadomień. W takim
przypadku, przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie powiadomienia, które w przypadku korzystania
z usług w sposób autoryzowany byłyby przez ciebie otrzymywane – będą uznane jako skutecznie
doręczone.
13. Brak reakcji Serwisu lub brak wykonania, któregokolwiek z Warunków Regulaminu, nie oznacza
rezygnacji z prawa do ich realizacji lub wykonania.
14. Klient nie może przenieść Warunków Regulaminu na inną osobę lub podmiot.
15. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonania takiego przeniesienia na spółkę zależną lub
powiązaną.
II. DEFINICJE
1. Niniejszy REGULAMIN oznacza regulamin świadczenia usług oraz korzystania z internetowego
serwisu ogłoszeniowego NASZA TABLICA (dalej: Serwis) określający zasady pośrednictwa w skojarzeniu
stron, mogących na podstawie publikowanych ogłoszeń zawierać ze sobą umowy, których
zapotrzebowanie wykazują, a także prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu oraz zasady
postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego
załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano
inaczej. 
2. Ogłoszenie to usługa polegająca na umieszczeniu ogłoszenia klienta w części portalu NASZA TABLICA.

3. Klient |Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę na odległość lub zleca mu świadczenie usługi.
Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez
przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
Klientem w rozumienie regulaminu jest osoba, która wypełniła i wysłała formularz „Dodaj
Ogłoszenie”. Wysyłając formularz „Dodaj Ogłoszenie” Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje
w całości regulamin. 
4. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
2019.1145).
5. Internetowy serwis ogłoszeniowy NASZA TABLICA - serwis internetowy prowadzony przez
Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.naszatablica.pl, za pośrednictwem
którego Klient może uzyskać informacje o usługach i ich dostępności.
6. Umowa zawarta na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści
cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem serwisu.
7. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem serwisu. Wszystkie
towary i usługi oferowane w serwisie zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. Gdy
jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane
bądź serwisowane. 
8. Ceny - wszystkie ceny podane w ogłoszeniach umieszczonych w serwisie są podawane w polskich
złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek
VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest
cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu
dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana
gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem
zamówienia. 
9. Treści - wszelkie pochodzące od serwisu NASZA TABLICA lub jego partnerów informacje, dane,
elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy
i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
10. Konto - zbiór danych przechowywanych w serwisie oraz w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów,
z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy. 
11. Polityka prywatności i cookies serwisu NASZA TABLICA - dokument określający szczegółowe zasady
przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.
III. AKCEPTACJA | ZMIANA WARUNKÓW
1. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 5 października 2019 r.
2. Korzystanie z usług serwisu jest zabronione, jeżeli nie możesz zaakceptować Warunków
Regulaminu, w sytuacji gdy ze względu na swój wiek nie posiadasz pełnej zdolności do czynności
prawnych, w także gdy Twoja zdolność do czynności prawnych lub prawo do korzystania z Usług
zostało ograniczone- na mocy właściwych przepisów mających zastosowanie.

3. Warunki Regulaminu, Polityka Prywatności w każdym czasie mogą uleć zmianie. W takim
przypadku Serwis, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Klienta o zmianie Warunków na
nowe (dalej: Nowe Warunki), dacie ich wejścia w życie, chyba że zmiany związane są ze sprawami
administracyjnymi lub prawnymi.
4. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę, na przekazanie informacj o Nowych Warunkach poprzez
zamieszczenie ich na NASZA TABLICA. Korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie Nowych
Warunków (lub inne zachowanie, które wskazuje na korzystanie z serwisu) oznacza akceptacje oraz
wyrażenie zgody na Nowe Warunki.
5. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od serwisu, za pomocą usług, emaila lub telefonu, powiadomień,
informacji oraz wiadomości marketingowych, a także zgadzasz się na kontakt odnośnie usług
i produktów, które my oraz nasi partnerzy mogą oferować. 
IV. USŁUGI SERWISU
1. Klient przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług przez NASZA TABLICA polega na
udostępnieniu platformy, która umożliwia zamieszczanie, edycję, wyświetlanie, przeglądanie,
wyszukiwanie ogłoszeń, reklam i innej zawartości online.
2. Pomimo, że Klienci mogą używać oferowanych przez Serwis Usług do komunikacji
i przeprowadzania transakcji, to NASZA TABLICA nie uczestniczy i nie jest stroną żadnej transakcji
pomiędzy użytkownikami.
3. Korzystając z usług Serwisu wyrażasz zgodę i przyjmujesz do wiadomości, że używanie usługi
i uczestniczenie w transakcjach odbywa się na własne ryzyko.
4. Serwis informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci
Internet wiąże się z ryzykiem.
Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług
świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego
przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy,
„robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient
zaopatrzył sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go
aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
Serwis równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi
świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: 
•Cookies,
•Serwis przesyła Klientowi e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie
zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji
zamówienia.
5. Podstawowe usługi oferowane przez NASZA TABLICA są bezpłatne, jednakże dodatkowo Serwis może
oferować płatne produkty lub usługi.
V. KONTO KLIENTA
1. Warunkiem uzyskania dostępu do niektórych funkcji związanych z korzystaniem z Usług, może
okazać się założenie przez Klienta KONTA.
2. Klient uzyskuje dostęp do konta po rejestracji.

W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też
podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym
świadczenia usług przez serwis.
Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.
Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu
rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego
postanowienia. 
3. W przypadku utworzenia konta, Klient zobowiązany jest podać prawdziwe i kompletne informacje,
używać tylko do niego należącego adresu email, którego nazwa umożliwia w sposób niebudzący
wątpliwości identyfikację klienta.
4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Serwisem a Klientem zostaje, na
czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.
Konsument może od tej umowy odstąpić, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni - na zasadach
określonych Regulaminie. 
5. Klient przyjmuje do wiadomości, że bezwzględnie nie ma prawa zamieszczać w serwisie ani
dostarczać do serwisu treści o charakterze bezprawnym.
6. Kliencie, NASZA TABLICA informuje, że ponosisz wyłączna odpowiedzialność za aktywność na swoim
koncie, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie sprzedasz, nie przetransferujesz, nie
udzielisz licencji, nie będziesz współdzielił, ani nie przekażesz konta, ani praw do niego, innej osobie
ani podmiotowi. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie hasła i danych
swojego konta.
7. NASZA TABLICA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani zniszczenia poniesione
w wyniku użycia konta klienta lub hasła przez inną osobę | podmiot, zarówno za, jak i bez wiedzy
klienta.
8. Kliencie wyrażasz zgodę i przyjmujesz do wiadomości, że tworzenie wielu kont przez jednego
użytkownika, jak i tworzenie kont przez jednego użytkownika dla innych osób lub podmiotów, bez
uprzedniej zgody serwisu jest niedozwolone. Nie możesz tworzyć kont za pomocą nieautoryzowanych
sposobów, włączając w to użycie zautomatyzowanego urządzenia, skryptu, bota, spidera, crawlera czy
też scrapera.
9. Rozumiesz, że Twoje konto może zostać zamknięte w dowolnym momencie, w szczególności
w przypadku złamania lub zamiaru złamania warunków naszego regulaminu. 
10. Zamieszczone w serwisie treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. 
11. W celu złożenia zamówienia klient powinien posiadać konto, zaakceptować niniejszy regulamin
oraz podać nadawcy ogłoszenia dane niezbędne do realizacji zamówienia (tj. adres email, numer
telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku zakupu towaru przez
przedsiębiorcę).
12. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu do złożenia zamówienia są zgodne
z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenie
w formularzu do złożenia zamówienia, że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego
postanowienia.
VI. TREŚCI ZAMIESZCZANE W SERWISIE

1. Usługi udostępniane przez NASZA TABLICA zawierają treści pochodzące od serwisu, klienta i innych
użytkowników.
2. Za treści, należy rozumieć tekst, oprogramowanie, grafiki, obrazy, zdjęcia, dźwięki, muzyka, video,
treści audiowizualne, materiały interaktywne i inne materiały, dostępne na lub za pośrednictwem
Usług.
3. Serwis informuję, iż za pośrednictwem Usług mogą być dostępne treści, powszechnie uznane za
materiały dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich i dostęp do tych Treści mogą mieć jedynie osoby
pełnoletnie. 
4. NASZA TABLICA udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem
transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy
treści nie mają bezprawnego charakteru. 
5. W przypadku uzyskania przez Serwis zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Serwis
podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Klient jest odpowiedzialny za Treści, które zamieszcza, a także odpowiada za konsekwencje ich
zamieszczania, dotyczy to także użycia tych Treści przez inne osoby.
VII. POZWOLENIE NA KORZYSTNIE Z USŁUG
1. Serwis udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, licencji na cały świat,
pozwalającej na dostęp do oraz użytkowanie Usług do celów osobistych.
2. Licencja ta ma charakter personalny i nie można jej przekazać ani zbyć na rzecz innej osoby lub
podmiotu. Licencja ta umożliwia Klientowi wyłącznie użytkowanie i dostęp do Usług w sposób
określony przez te Warunki. 
4. Klient nie przekazuje serwisowi prawa własności do żadnych treści, które umieścił na lub za
pośrednictwem Serwisu. W zamian klient udziela serwisowi jedynie niewyłącznej, zbywalnej,
nieodpłatnej licencji na cały świat do użytkowania, kopiowania, odtwarzania, przetwarzania, adaptacji,
modyfikacji, publikowania, transmitowania, wyświetlania i dystrybucji jakichkolwiek Treści, które
zamieścił na lub za pomocą Serwisu.
5. Kliencie przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę, że usługi serwisu mogą być wspierane za
pomocą przychodów, które pochodzą z reklam oraz z tym, że Serwis może wyświetlać reklamy i inne
materiały promocyjne na, w pobliżu, w połączeniu z Twoimi Treściami lub na Usługach.
6. Zamieszczając Treści na lub poprzez usługi serwisu, oświadczasz, że jesteś właścicielem tych
Treści lub masz prawo do udzielenia nam praw i licencji określonych w tych Warunkach. Dodatkowo
potwierdzasz, że poprzez zamieszczenie Treści nie złamiesz ani naruszysz praw osób trzecich
i zgadzasz się pokryć wszelkie opłaty i koszta wynikłe z zamieszczenia tychże Treści. 
VIII. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI I UŻYTKOWANIA USŁUG
1. Kliencie, jesteś wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie, jak i za treści, które zamieszczasz lub
wyświetlasz za pośrednictwem Serwisu, a także ponosisz wyłączna odpowiedzialność za wszelkie
wynikłe z tego faktu konsekwencje.
2. Ogłoszenie mogą zostać zamieszczone tyko we właściwej kategorii.

3. Serwis bezwzględnie zabrania zamieszczania duplikatów lub niemal identycznych ogłoszeń i oraz
treści. W szczególności pod rygorem właściwej do danego czynu odpowiedzialności, zabronione są
wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: 
a. łamiących lub naruszających powszechnie obowiązujące prawo,
b. nękających, dyskryminujących, zastraszających, prześladujących, znieważających inne osoby,
c. zawierających dane osobowe lub identyfikujących inna osobę bez wyraźnej zgody tej osoby,
d. dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających
pornografie, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób
budzących wątpliwości,
e. oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe, lub inne prawa
osób trzecich,
f. powszechnie uznawanych za niezamówioną informację handlową oraz spam, dystrybuujący tzw.
listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe,
g. promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy,
wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie emaili,
h. destabilizujące pracę serwisu, utrudniające dostęp do niego lub jego zawartości lub korzystanie
z usług,
i. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub
programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów,
plików lub narzędzi); 
j. podejmowanie innych działań na szkodę Serwisu, Klientów lub zagrażających ich prawom lub
interesom,
4. Usługodawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta w Serwisie lub
niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
(a) Klient korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,
zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
(b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym. 
Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku stwierdzenia przez Serwis złamania tych Warunków, ich
naruszenia lub jeżeli podejrzewamy, że było to Twoją intencją, możemy również zmienić kategorię,
skasować lub zablokować Twoje ogłoszenie, Treści lub część Treści.
5. Kliencie, przyjmujesz do wiadomości, że możesz używać usług serwisu tylko w sposób zgodny z
prawem oraz warunkami regulaminu.
6. Serwis zabrania następujących działań:
a. skanowania, sprawdzania czy testowania naszych systemów czy sieci, lub systemów zabezpieczeń
czy metod uwierzytelniania,
b. manipulowania lub uzyskiwania dostępu do niepublicznych części usług, naszych systemów
komputerowych lub systemów naszych dostawców usług,
c. fałszowania pakietów TCP/IP i innych części pakietów zarówno podczas dodawania Treści jak i w
emailach, a także używania Usług w taki sposób by zmylić, zmienić, lub zafałszować informacje
dotyczące źródła,
d. łączenia się z Usługami (w tym wszelkie próby) w inny sposób niż poprzez dostępne, opublikowane
przez serwis interfejsy (i tylko w zakresie określonym przez te Warunki), chyba, że uprzednio Serwis
udzielił pisemnej zgody na takie czynności (indeksowanie Usług przez roboty indeksujące jest
dozwolone jedynie w zakresie określonym w pliku robots.txt, jednakże kopiowanie Treści bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody serwisu jest zabroniony),

e. zakłócania lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci włączając w to takie działania
jak flooding, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów komputerowych, bombardowanie poczty
elektronicznej, czy tworzenie skryptów do tworzenia Treści w taki sposób, że koliduje to, zakłóca, lub
nadmiernie obciąża usługi serwisu,
f. prób rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej oprogramowania i kodu
używanego do zapewniania Usług,
g. podszywania się pod inną osobę lub podmiot,
h. kopiowania, wyświetlania, zbierania, reprodukcji, lub wykorzystywania w inny sposób
jakichkolwiek Treści (w całości lub części) zamieszczonych przez lub dostępnych za pośrednictwem
Serwisu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także Treści zamieszczonych przez
Ciebie).
Kliencie, informujemy, że jeżeli złamiesz powyższe postanowienia, zgadzasz się zapłacić na rzecz
Serwisu 10 000 euro za każdy dzień łamania tego warunku,
g. wysyłania niezamawianej reklamy |informacji handlowej w żadnej formie,
h. obchodzenia blokad dostępu do Usług,
i. zbierania informacji o innych użytkownikach bez ich wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy
to także zbierania adresów email i numerów telefonów).
IX. USŁUGI PŁATNE
1. Większość usług i produktów serwisu jest bezpłatna, jednakże niektóre z dodatkowych usług lub
produktów, włączając w to umieszczenie treści w określonych sekcjach serwisu jako reklamy,
ogłoszenia wyróżnione i inne treści, NASZA TABLICA może oferować odpłatnie ("Płatne Usługi").
2. Jeżeli jakaś usługa lub produkt jest oferowany odpłatnie to zostaniesz o tym poinformowany.
3. Podczas dokonywania opłat za Płatne Usługi może być wymagana akceptacja warunków firmy
obsługującej płatności. Jesteś odpowiedzialny za dokonanie płatności za usługi wraz ze stosownymi
podatkami.
Serwis poinformuje Cię o wszelkich zmianach cen Płatnych Usług poprzez zamieszczenie ich na lub
poprzez Usługi.
4. W przypadku złamania lub naruszenia Warunków Regulaminu lub zaistnienia uzasadnionego
podejrzenia, iż Twoim zamiarem było ich złamanie lub naruszenie, to zastrzegamy sobie prawo do
wycofania, usunięcia lub blokady Płatnej Usługi, którą zamówiłeś lub opłaciłeś.
Kliencie, akceptujesz fakt, iż w powyższych przypadkach, a także w przypadku zamknięcia konta, nie
przysługuje Ci zwrot płatności.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania transakcji płatności za Płatne Usługi w przypadkach
gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja nie jest uczciwa, narusza Warunki, lub gdy wierzymy, iż
poprzez takie działanie możemy zapobiec szkodzie majątkowej.
6. Kliencie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, iż ze względu na charakter Płatnych
Usług, które oferujemy, nie jest możliwe wycofanie opłaconych usług i produktów, ani też zamówień,
które zostały już przetworzone. Akceptujesz również fakt, iż w przypadku konieczności otrzymania
faktury VAT, niezbędne jest zgłoszenie takiej prośby poprzez bezpośredni kontakt z nami i podanie
pełnych danych do faktury przed dokonaniem i opłaceniem zamówienia.
7. Jeżeli rezydujesz na terenie UE, wyrażasz zgodę na wykonanie zamówionych usług i rezygnujesz z
prawa do rezygnacji określonego przez regulacje 2011/83/EU.
8. Kliencie, rozumiesz oraz akceptujesz fakt, iż w celu zaoferowania Płatnych Usług, możemy polegać

na obsłudze płatności przez podmioty trzecie ("Operatorów Płatności") i w takim przypadku nie
odpowiadamy za problemy z płatnościami, które wynikły po stronie Operatora Płatności.
9. Koszty zamieszczenia ogłoszeń i ich wyróżnienia znajdziesz w zakładce „Cennik”.
10.Dodatkowo koszty innych usług zamieszczone są na odpowiednich stronach tych usług.
Wysokość opłat może ulec zmianie.
Wszelkich reklamacji należy dokonywać poprzez przesłanie zgłoszenia na stronie kontakt. 
X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Usługi zawierają Treści należące do Serwisu lub Treści do których Serwis posiada odpowiednie
licencje.
2. Te Treści są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej,
międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. W związku
z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub
w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody - Klient oświadcza, że: 
a. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza
uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści,
w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania,
zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie
uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu. 
b. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do
ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu;
c. nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach
poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu. 
4. Klient zamieszczając Treści w NASZA TABLICA, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które
stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas
nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym (Internet).
Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej
udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w
tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na
jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników
światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo,
dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci
multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz
zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania
w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i
zewnętrznych 
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich
wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym
internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub

fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w
szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych, 
d. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów
internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich. 
X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIE GWARANCJI
1. Usługi świadczone przez Serwis są w "aktualnej postaci" i ani Serwis, ani firmy zależne, ani też
firmy działające na naszej licencji nie mogą udzielić gwarancji w stosunku do nich.
2. W szczególności NASZA TABLICA nie gwarantuje, że Usługi spełnią Twoje wymagania, ani też, że
świadczone będą w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny czy bezproblemowy.
3. NASZA TABLICA nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje uzyskane przez Ciebie w następstwie
użytkowania Usług będą wiarygodne i niezafałszowane, jak również, że defekty w działaniu lub
funkcjonalności oprogramowania będącego częścią Usług zostaną usunięte.
4. Żaden z zapisów REGULAMINU nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta i nie możesz
takich uprawnień w drodze umowy zmienić, przenieść na inną osobę ani się ich zrzec. 
5. Żaden z zapisów REGULAMINU nie ogranicza odpowiedzialności Serwisu za straty, która zgodnie
z prawem nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo.
6. Nie przeglądamy Treści zamieszczonych przez użytkowników, ani nie jesteśmy zaangażowani
w transakcje pomiędzy użytkownikami.
7. Kliencie, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę, na nie obarczanie Serwisu
odpowiedzialnością za działania i Treści innych użytkowników.
8. Serwis nie gwarantuje prawdziwości Treści zamieszczanych przez innych użytkowników, ani
komunikacji pomiędzy użytkownikami, ani jakości, bezpieczeństwa oraz legalności ofert.
9. W żadnym wypadku Serwis, jego pracownicy, dyrektorzy, reprezentanci nie są odpowiedzialni za
bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe straty czy uszczerbek będący wynikiem użytkowania
Usług, włączając w to przypadki w których straty czy uszczerbek jest wynikiem niezdolności do
użytkowania Usług, naszego zaniedbania, czy też przerwy, zawieszenia, modyfikacji, zmian lub
zakończenia świadczenia Usług.
10. Ograniczenie odpowiedzialności jest skuteczne bez względu na to czy Klient został powiadomiony
lub powinien wiedzieć, o możliwości wystąpienia takich strat czy uszczerbku, czy też nie.
11. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności i w takim przypadku nie
będą one Ciebie dotyczyły.
12. Informujemy, że Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych (lub też innych źródeł)
podmiotów trzecich. Akceptujesz fakt, że NASZA TABLICA nie ponosi odpowiedzialności za dostępność,
ani poprawność takich stron internetowych, ani źródeł. Linki do takich stron czy źródeł nie oznaczają
naszego związku ani poparcia dla takich stron internetowych czy też źródeł, ani też poparcia dla
produktów lub usług oferowanych przez te strony internetowe czy też źródła.
Rozumiesz i akceptujesz na własną odpowiedzialność za użycie takich stron internetowych i źródeł. 
XI. REKOMPENSATA

Kliencie, wyrażasz zgodę na zabezpieczenia i ochronę Serwisu (oraz jego pracowników, dyrektorów,
reprezentantów, spółek zależnych, partnerów, następców, dostawców usług) przed jakimikolwiek
roszczeniami finansowymi, na pokrycie wszelkich kosztów finansowych, w tym kosztów sądowych
i procesowych oraz na zapłatę ewentualnego odszkodowania, w wypadku złamania lub naruszenia
przez Ciebie powyższych Warunków, praw osób trzecich (włączając w to prawa autorskie, prawa do
znaków towarowych, lub inne prawa własności intelektualnej), czy też w wyniku wystąpienia
jakichkolwiek innych roszczeń odnośnie strat, które powstały na skutek dodanych przez Ciebie Treści.
XII. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania NASZA TABLICA , w tym w sprawach dotyczących
usług świadczonych drogą elektroniczną można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na
adres podany w zakładce KONTAKT lub w formie listu poleconego przesłanego na adres podany w
zakładce KONTAKT .
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail przypisany do Konta,
adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację
Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie związane
ze składaną reklamacją.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Właściciel serwisu przed
rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Właściciel serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą
korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
XIII. WYPOWIEDZENIE
1. Warunki Regulaminu obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Klienta lub Serwis, za
pomocą sposobów wskazanych poniżej.
2. Klientowi przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia Warunków Regulaminu poprzez
powiadomienie Serwisu pisemnie lub za pomocą formularza kontaktowego, dezaktywacji konta oraz
zaprzestania korzystania z Usług. Konto Klienta w Serwisie zostanie wówczas usunięte. Serwis
zastrzega, że ponowna rejestracja Konta może wymagać zezwolenia. 
Jeżeli Klient posiada konto, powiadomienie wysłane przez formularz kontaktowy musi zostać wysłane
zanim dokona dezaktywacji konta.
Kliencie, akceptujesz to, że zastrzegamy sobie prawo do archiwizacji, przechowywania i przeważania
Treści, które zostały przez Ciebie dodane do lub za pomocą Usług i zakończenie umowy nie skutkuje
ograniczeniem tego prawa.
3. Serwis zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Warunków Regulaminu lub ograniczenia dostępu
do całości lub części Usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny, zarówno informując
Klienta z wyprzedzeniem o tym fakcie jak również nie.
4. W momencie zakończenia Warunków, wszystkie licencje i inne prawa, które Klient otrzymał od
Serwisu przestają obowiązywać.
XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (KORZYSTANIA Z SERWISU)
1. W przypadku Usług płatnych klientowi (który posiada zarejestrowane konto), będącemu
Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje, prawo odstąpienia od
związania się warunkami regulaminu, w terminie 14 dni od rejestracji konta.

2. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie klienta „ODSTĘPUJE OD WARUNKÓW REGULAMINU”,
pisemnie lub za pomocą email na adres podany w zakładce kontakt.
3. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Serwis rozpoczął
świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia
spełnione do chwili odstąpienia, o ile świadczenie takich usług przez Serwis odbywało się za
wynagrodzeniem.
XV. DANE OSOBOWE
1.Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia,
jest WŁAŚCICIEL SERWISU NASZA TABLICA. 
2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji warunków regulaminu usług serwisu oraz, wypełnienia
innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na
które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na
zasadzie dobrowolności. 
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane
w polityce prywatności i cookies.

Do góry